Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, codis i qualsevol altre material són propietat de Francesc Carceller o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts.

Els drets de propietat intel·lectual i/o industrial sobre la informació continguda en aquest lloc web (textos, dissenys, gràfics, imatges) són de titularitat de Francesc Carceller i dels seus autors i tenen la consideració d’obres protegides, de conformitat la Llei de Propietat Intel·lectual vigent, essent igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei i el present Avís Legal. A aquest efecte, l’usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits i/o lesius dels drets i interessos de tercers.

Està autoritzat l’ús personal, no comercial.

Es prohibeix expressament tot ús o reproducció comercial de qualsevol dels textos, imatges o materials de qualsevol mena que es trobin en aquest Web, sense autorització expressa de Francesc Carceller.

Política de privacitat

Les vostres dades personals no són utilitzades amb cap altra finalitat que no sigui la derivada de la seva consulta.

Francesc Carceller garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen a través de la web, així com la implementació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d’aquestes dades.

L’usuari pot exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos per LOPD. Per l’exercici d’aquest drets, l’interessat pot adreçar-se a informacio@akronim.cat

Esperem que la informació d’aquest lloc Web us sigui útil i us agrairem tots els suggeriments, comentaris o dubtes que ens pugueu fer arribar a través de l’adreça de correu informacio@akronim.cat